Popschool Doo (u daljem tekstu: „Škola“) donosi dana 01. jula 2023. godine sledeći:

 

PRAVILNIK I PLAN RADA

za nastavni period septembar 2023 – jun 2024. godine

 

 1. Oblast primene

 

 • Ovaj Pravilnik i plan rada Škole predstavlja dopunu koju je potrebno koristiti i tumačiti zajedno sa Ugovorom o realizaciji muzičkog obrazovanja (u daljem tekstu: „Ugovor“), koji je polaznik (ili njegov zakonski zastupnik) zaključio sa Školom.

 

 1. Plan rada

 

 • Nastava za decu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za starije polaznike, traje deset (10) meseci (od septembra do juna), i usklađena je sa raspustima i neradnim danima državnih obrazovnih institucija.

 

 • Nastava se okončava održavanjem poslednjeg časa u okviru fonda časova prezentovanog u tački 5 ovog Pravilnika, takođe istaknutog u Ugovoru. Koncerti, ispiti i druge aktivnosti mogu se organizovati i posle odrađenog Fonda časova, ali će Polaznici o tome biti blagovremeno obavešteni u formi Kalendara rada koji Škola objavljuje početkom svake nastavne godine, kako bi polaznici mogli da organizuju svoje obaveze na vreme.

 

 1. Obaveze polaznika i uslovi učenja

 

 • Svaki polaznik određene obuke iz oblasti muzičkog obrazovanja u obavezi je da:

 

 • Redovno pohađa nastavu po planu, programu i rasporedu utvrđenom od strane Škole, uz obavezno prisustvo broju časova iskazanom u zaključenom Ugovoru.

 

 • Redovno plaća ugovoreni iznos naknade-školarine, pri čemu polaznik ima pravo da izmiruje Ugovorenu naknadu kroz mesečne rate iskazane u Ugovoru;

 

 • U slučaju plaćanja naknade u ratama, polaznik prihvata eventualnu korekciju cene nedospelih rata, do kojih može da dođe usled promene propisa kojima se regulišu poreske i druge obaveze prema budžetu Republike Srbije, a koje nisu bile na snazi u vreme zaključenja Ugovora.

 

 • U slučaju docnje u isplati dospelog duga, polaznik je dužan da obavesti Školu o uzroku docnje i naknadnom roku plaćanja. Dogovoreni naknadni rok plaćanja ne sme da utiče na rokove dospeća ostalih rata školarine.

 

 • Neredovno pohađanje nastave od strane polaznika, ili odustajanje od istog u toku obuke ne oslobađa polaznika od plaćanja dospelih, a neplaćenih rata, osim u slučajevima iz člana 7. ovog Pravilnika i plana rada.

 

 • Snosi troškove nabavke udžbenika, instrumenata, beležnica, notnih svezaka i drugog pomoćnog muzičkog materijala neophodnog za obuku, kao i da naknadi Školi štetu koju eventualno prouzrokuje tokom boravka u poslovnim prostorijama Škole.

 

 • Da najkasnije 48 sati pre održavanja nastave najavi izostanak sa časa, osim ako su okolnosti takve da diktiraju kasniju najavu.

 

 • Polaznik je dužan da pristupi ispitu koji je u vezi sa obukom koju pohađa, kao i da učestvuje na koncertnim nastupima za koje je planirano njegovo prisustvo. Svi polaznici, osim polaznika muzičkog zabavišta, su u obavezi da izađu na klasični državni, Yamaha ili Rockschool Svi polaznici koji se obučavaju po Rockschool/Yamaha nastavnom programu, ispit polažu u junu, a oni koji žele „ubrzani“ program, odnosno da polože dva (2) nivoa godišnje, potrebno je da pristupe polaganju ispita i u decembarskom ispitnom roku. Nije dozvoljen prelaz sa nižeg na viši nivo, bez prethodno uspešno položenog ispita ili odobrenja Škole. Ukoliko žele, polaznici mogu polagati obe vrste ispita (državne i Rockschool/Yamaha), uz prethodni dogovor sa predmetnim predavačem.

 

 1. Obaveze Škole

 

 • Škola se obavezuje na redovno i kvalitetno održavanje nastave prema unapred utvrđenom planu, programu i rasporedu u prostorijama Škole, koje su namenjene i opremljene za obuku iz oblasti muzičkog obrazovanja. Nastava se odvija individualno ili grupno.

 

 • Ukoliko je polaznik optirao za grupnu nastavu, Škola zadržava pravo spajanja polaznika iz više grupa istog smera, ukoliko u toku trajanja obrazovnog procesa dođe do smanjenja broja polaznika u grupama iz bilo kog razloga.

 

 • Škola zadržava pravo izmene u rasporedu nastave ukoliko to vanredne okolnosti zahtevaju, a u cilju izvršenja svojih obaveza, uz prethodno obaveštavanje polaznika o nastalim izmenama.

 

 • Škola može da nadoknadi čas na kome se polaznik nije pojavio samo ukoliko je izostanak opravdan. Opravdan izostanak je samo onaj koji je ranije najavljen, i čiji je razlog bolest polaznika. Potrebno je najkasnije 48 sati ranije najaviti nedolazak osim ako su okolnosti takve da diktiraju kasniju najavu. Nadoknade su moguće samo za polaznike koji su izabrali individualnu nastavu.

 

 • Škola je dužna da:

 

 • ponudi tri (3) alternativna termina nastave ukoliko ne bude u mogućnosti da istu održi po redovnom rasporedu, što će važiti isključivo za kratkoročne izmene rasporeda.

 

 • da, sem na programu Muzičkog zabavišta, po završenoj nastavi organizuje ispit radi provere znanja polaznika, te da polazniku koji prezentuje neophodan nivo znanja na ispitu, izda odgovarajući sertifikat, diplomu ili zahvalnicu, kojim se to potvrđuje.

 

 • Škola poštuje državne i verske praznike, te u sinhronizaciji sa državnim i privatnim obrazovnim institucijama Republike Srbije neće raditi tokom istih, a sve u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije. Ovim neće biti narušen planirani Fond časova tokom školske godine. Kalendar rada Škole se objavljuje svakog septembra, i u skladu je sa preporukama i normama.

 

 • Škola ima obavezu da razmotri opravdanost eventualnog zahteva polaznika za izmenu neke od klauzula potpisanog Ugovora i da zadrži svoje diskreciono pravo da zahtev prihvati, ukoliko se to ne kosi sa ovim Pravilnikom i planom rada Škole.

 

 1. Fond časova

 

Planiran fond časova za školsku godinu iznosi: 38 časova za pohađanje nastave jednom nedeljno, 76 časova za pohađanje nastave dva puta nedeljno, kao i 152 (I-III razred muzičke škole) / 190 (IV-V razred muzičke škole) / 228 (VI razred muzičke škole) časova za polaznike koji se pripremaju za polaganje ispita u muzičkoj školi, koja je u statusu državne obrazovne institucije. Za sve nastavne programe, broj časova iz meseca u mesec može varirati s obzirom na praznike, raspuste i druge kalendarom predviđene svečanosti, ali se ne sme narušiti ukupni fond časova predviđen za školsku godinu.

 

 1. Plaćanje naknade

 

Plaćanje naknade na ime održavanja obuke, kao i druga plaćanja, se vrše isključivo preko tekućeg dinarskog računa Škole br. 265-1630310009414-03, koji se vodi kod banke „Raiffeisen“ a.d. Beograd, sve u skladu sa zaključenim Ugovorom.

 

 1. Raskid Ugovora

 

 • Škola zadržava pravo raskida Ugovora ukoliko polaznik ne izvršava svoje obaveze predviđene istim, remeti radnu atmosferu na času, vređa osoblje i predavače Škole, kao i ostale polaznike, ili na bilo koji drugi način ugrožava rad ili imovinu Škole.

 

 • Polaznik izuzetno može raskinuti Ugovor uz prethodno podnošenje pisanog zahteva (uključujući i e-mail korespondenciju) Školi i pružanje dokaza u slučaju da:

 

 • oboli od zarazne bolesti;
 • zadobije teške telesne povrede koje zahtevaju bolničko lečenje duže od 30 dana;
 • promene adrese prebivališta; ili
 • uz prethodni dogovor sa Školom.

 

 • Polaznik je dužan da izmiri obaveze po svim ratama dospelim za plaćanje do dana podnošenja zahteva za raskid Ugovora. Unapred uplaćene rate će biti priznate za naredni upisni rok-školsku godinu, a u slučaju da nastava za taj smer ne bude organizovana, Škola će izvršiti povraćaj novčanog iznosa koji se odnosi na period od dana prijema pismenog zahteva za raskid Ugovora do kraja uplaćenog perioda.

 

 • Škola neće smatrati raskinutim Ugovor za čiji se raskid polaznik nije usmenim ili pisanim putem (uključujući i e-mail korespondenciju) izjasnio. U tom slučaju se polaznik i dalje smatra upisanim, a njegove obaveze iz Ugovora, kao i ovog Pravilnika i plana rada se i dalje smatraju punovažnim.

 

 1. Maloletni polaznici

 

 • Prilikom zaključenja Ugovora, ugovorna strana koja preuzima obaveze maloletnog polaznika i ujedno u njegovo ime zaključuje Ugovor je zakonski zastupnik maloletnog polaznika.

 

 • Škola se obavezuje da će prilikom održavanja nastave iz bilo koje oblasti muzičkog obrazovanja, odnosno da će prilikom obavljanja drugih aktivnosti i registrovanih privrednih delatnosti preduzeti sve neophodne mere za zaštitu prava i bezbednost maloletnika, sve u skladu sa važećim propisima Republike Srbije kojima se reguliše navedena oblast.

 

*   *   *

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo od 01. septembra 2023. do 30. juna 2024. godine.

 

 

Direktor

Sofija Aleksić